Make your own free website on Tripod.com

לגרודכה תודלות / םוש קחצי

ךשמב הדוגאה לש הדשה זכרמ גיהנמ היה ,אבס-רפכ לעופה לש הלמס ,םוש קחצי
.תופוצר םינש 18
יעיבג ינשבו תופילאב הייכזל אבס-רפכ תא ףחס ,רודכב הרידנ הטילש לעב ,םוש
.היינשהו הנושארה הגילה ןיב הצובקה תדדונ ,שרפ זאמ .הנידמ
.ס"פכ לעופה תדוגאב ,11 ליגב לגרודכה שרגמ לע םינושארה וידעצ תא לחה םוש
.הצובקה לש רושיקה תיילוח תא ליבוי אוה דחא םוי יכ ואבינ ריעצ ליגמ רבכ
תרגובה הצובקל הלעוה ,יצחו 16 ןב רענ ,םוש .1965 תנש ךלהמב עיגה הזה םויה
לעופה לומ ךרע ולש הרוכבה תעפוה תא .היינשה הגילב הנש התוא הקחישש
.םייח-תיירק
1975 תנשב .תימואלה הגילל ליפעהל אבס-רפכ לעופהל םוש עייס 1967-1968 תנועב
םעפה וז התיה .עיבגה רמג בלשל דע אבס-רפכ תא ליבוהשכ ,ולש לודגה עגרה עיגה
המיע האיבהש ,םילשורי ר"תיב התיה הביריה .הז דמעמל העיגמ הצובקהש הנושארה
.רמגב החוטב תחצנמכ התארנו םידהוא ףלא 20
,רודכ םוש לביק 85-ה הקדב .ןויוושה תא השפיח ר"תיבו 2:1 הכילוה אבס-רפכ
.בבוסמ רודכ טעב אוה ,בונירוס רעושה לומ .שרגמה לכ ינפ לע םולאלסב לחהו
.וירבח םע קבחתהל ,לע-לא וידי םע םוש ץר רבכ ,תשרל רדח רודכהש ינפל דוע
.הנידמה עיבגב היתודלותב הנושארל התכזו 3:1 החצינ אבס-רפכ
ליפעהל םוש הל עייס םעפה םגו ,היינשה הגילל אבס-רפכ הרשנ רתוי רחואמ םייתנש
יבכמ לומ םעפה ,עיבגה רמג דמעמל אבס-רפכ העיגה בוש 1980 תנשב .הנושארה הגילל
,ןייטשנייא חונו ינומימ קחצי ,לגופ קחצי ,הצובקה יבכוכ םע דחי .רדימע-תמר
.היינשה םעפב עיבגב התכזו 4:1 אבס-רפכ החצינ
.ילארשיה לגרודכב תולודגה תויצסנסה תחאל ףתוש םוש היה 1981-1982 הנועב
יבכמ לא - הלוכ הגילה ומכ - היניע תא האשנ ,ההובג תלוכי הניגפהש ,אבס-רפכ
םירעש השיש םימעפ רפסמ הינתנ העיקבה הנוע התואב .תופילאל הרהדש ,הינתנ
לעופהו ,הינתנ הדעמ םויסה ירוזחמב .םועז 1:0-ב הקפתסה אבס-רפכ דועב ,קחשמב
הנושארה תופילאב התכז םג ויתובקעבו - ןושארה םוקמל הליפעה אבס-רפכ
איה .תופילאב התייכז םע דדומתהל אבס-רפכ התשקתה רתוי רחואמ הנוע .היתודלותב
לגרודכמ שורפל 35-ה ןב םוש טילחה זא .היינשה הגילל הדריו ןורחאה םוקמב המייס
.םירעש 57 שבכו ,הגיל יקחשמ 393-ב םוש קחיש לכה ךסב .ליעפ
תיילוחב ,'70-ה תונשב םייתועמשמה היעגרב לארשי תרחבנ יגיהנממ דחא היה םוש
.רלגיפש יכדרמו לגיפש ארויג םע תימולח רושיק
.הידוושל 3:2 דספהה קחשמב ,1969 ראורבפב 18-ב ולש הרוכבה תעפוה תא ךרע אוה
התלפעהלו ,ימלועה עיבגה תומדקומב לארשי לש התחלצהל ףתוש היה הנש התואב
.1970 ,וקיסכמב לאידנומל
הינמורל דספהה קחשמב ,1970 ראוניב עקבוה תרחבנה ידמב םוש לש ןושארה ורעש
:תרחבנה לש רתויב לודגה גשיהל ףתוש היה רתוי רחואמ םישדוח השימח .1:2
.הילטיאו הידבש ,יאווגרוא לומ םיקחשמב ,םלועה תופילאב תופתתשה
שבכ ,םיעיציב םידהוא ףלא 100 לומ ,ןרהטב היסא יקחשמ רמגב ,1974 רבמטפסב
.עיבגב םינאריאה תייכזל איבהש רעש - ימצע רעש םוש
היילעה סיטרכ לע ,םייפמילואה םיקחשמה תומדקומב לארשי הדדומתה 1975 תנשב
םוש ןייטצה ,ןפי לש התרחבנ לומ ,עירכמה שגפמב .האירוק םורדו ןפי לומ
הליפעהו 4:1 החצינ לארשי .םירעש דמצ שבכו
,ןפי לש התרחבנ לומ ,עירכמה שגפמב .האירוק םורדו ןפי לומ היילעה סיטרכ
םג .1976 ,לואירטנומל הליפעהו 4:1 החצינ לארשי .םירעש דמצ שבכו םוש ןייטצה
.הלמטאוג לומ 0:0 וקיתב המייס ןושארה הקחשמ תא .לארשי הנייטצה הדאיפמילואב
קחשמב ,ןויוושה רעש תא עיקבה ףאו םוש ןייטצה ,וקיסכמ לומ ,ינשה הקחשמב
.תפרצ לומ ,ישילשה קחשמב םג ההובג תלוכי ןיגפה םוש .2:2 האצותב םייתסהש
הליפעה לארשי .הוושה יתפרצה יניטאלפ לשימ ךא ,םויסה תוקד דע הכילוה לארשי
.1:4 ליזרב ידיב הסבוה םשו רמגה עבר בלשל
דספהה קחשמב ,םיימואלה םידמהמ ולש הדירפה תעפוה תא םוש ךרע 1891 רבמבונב
,תרחבנב םימעפ 78 םוש עיפוה לכה ךסב .ימלועה עיבגה תומדקומב דנלריא-ןופצל 0:1
.םירעש הרשע עיקבהו
החצינ '70 וקיסכמ' תרחבנ ובש ,םושמ הדירפ קחשמ אבס-רפכ לעופה הכרע 1984 ינויב
.4:0 אבס-רפכ יקיתו תא
תא ןמיא אוה םינורחאה םירושעה ינשב .ןומיא תריירקל םוש רבע ותשירפ רחאל דימ
.תיפמילואה תרחבנהו ביבא-לת ר"תיב ,םיירעש יבכמ ,הפיח לעופה ,אבס-רפכ לעופה
.ס"כ לעופה ,וירוענ תצובק תא ןמאמו לארשי תרחבנ ןמאמ רזועכ שמשמ אוה םויכ