Make your own free website on Tripod.com

לגרודכה תודלות / רזלג עייש

,יפר לש ותומדל הארשה שמישש ימו םינמזה לכב רתויב בוטה ילארשיה ץולחה
הלמס .'םיצימאה םיאטרופסה' םירפסה תרדסב לארשי תרחבנ לש אלפנה ץולחה
םע אתווצב ,לארשיב רתויב דוהאה ןקחשל בשחנ לארשי תרחבנו א"ת יבכמ לש
.בורודוח בקעי רעושה ,תרחא הדגא
- םירעש (!) 136 שבכו ,תימואלב םיקחשמ 204-ב קחיש רזלג (עייש) עשוהי
תויופילא שמחל א"ת יבכמ תא ףחס אוה .קחשמל םירעש 76.0 לש םיהדמ עצוממ
,'םירעשה ךלמ' ראותב הכז 1952 תנשב .1958-ו 1956 ,1953 ,1952 ,1950 :םינשב
.םיקחשמ 22-ב םישוביכ 27 םע
;הינתנ יבכמ לע 4:0 ןוחצינ רחאל ,1954-ב :הנידמ יעיבג השולשב םג הכז רזלג
לע 2:0 ןוחצינ רחאל ,1958 תנשבו ת"פ לעופה לע 3:1 ןוחצינ רחאל ,1955-ב
.הפיח לעופה
,הנויצ-סנ כ.ס ,א"ת יבכמ תוצובקב הרישע הריירק רחאל ,40 ליגב ,1967 טסוגואב
.ליעפ לגרודכמ השירפ לע רזלג עידוה ,םילשורי ר"תיבו הינתנ ר"תיב ,ס"כ לעופה
ידמב םימעפ 35 עיפוה אוה .תרחבנה ידמב רזלג השע הלודגה ותליהת תאש אלא
.םיחכשנ יתלב םהמ המכ - םירעש 18 שבכו ,םינש 12 ינפ לע ,ןבל-לוחכה
3:1 ןוחצינה קחשמב ,1949 ילויב רזלג םשר תרחבנה ידמב ולש הרוכבה תעפוה תא
ןורו השמ לש ומוקמב ףילחמכ בלוש רזלג .ןיסירפק לע
א"ת ןוידטציאל :המיהדמ התיה ,1949 רבמטפסב ,תרחבנב רזלג לש היינשה ותעפוה
.ימלועה עיבגה תומדקומ תרגסמב ןילמוגה קחשמל הלודגה היבלסוגוי תרחבנ העיגה
ורבשי םאה ולאש לכהו ,0:6 האצותב דארגלבב לארשי הסבוה ןכ ינפל שדוח קר
.אישה תא םיבלסוגויה
הדספה תא עונמל חילצה אל ךא ,אלפנ דמצ שבכ אוה .האלפנ תלוכי רזלג גיצה קחשמב
.רזלג עייש ומשו ,דלונ בכוכ :דחא רבד לע ורביד תרחמל םינותיעב .2:5 לארשי לש
אוה .היקרוט תרחבנ לומ תרחבנב תישילשה ותעפוה תא רזלג םשר 1950 רבוטקואב
.םישרמ 5:1 ןוחצינל לארשי תא ףחסו םירעש השולש שבכ
.לובנטסיאב ןילמוגה קחשמ ךרענ רתוי רחואמ םיישדוח
,קחשמה ףוס דע ךא .2:0 הליבוה לארשיו דמצ שבכ אוה .אישה תוגוצתב ךישמה רזלג
ררוקסהמ ובהלתה ,ה'צחברנפ ,תיכרותה הצובקה ישאר .3:2 האצותב הסבוה לארשי
.בריס רזלג .םהיתורושל רובעל ול ועיצהו ילארשיה
א"ת יבכמ תא ךילוהו תרחבנה ירעש העשת ךותמ העבש עיקבה הב ,הנוע התוא םויסב
."הנשה יאטרופס" ראותל רזלג רחבנ ,תופילאה ראותל
.םייפמילוא-םדקה םיקחשמה תרגסמב מ"הירב תרחבנ לומ לארשי הקחיש 1956 תנשב
הבקסומב םיפוצ ףלא 80 לומ 0:5 הסבוה לארשי
.שיא ףלא 50 לומ ,ג"ר ןוידטציאב ,ןילמוגה קחשמב שחרתה לודגה רופיסה םלוא
,ךמלטס םוחנ לש ושאר תא אצמו הבחרל םירהש ,ןמפוקל ץיבומירמ רסמ 66-ה הקדב
,םיסורל 2:1 לש בצמב ,89-ה הקדב .1:1-ל האצותה תא תינמז ןזיאו המינפ חגנש
.ןישאי בל ,םיסורה רעוש לומ ותוא דימעהו רזלג עיישל אלפנ רודכ ץיבומירמ רסמ
.ןויוושה תא ענמ ןישאי ךא ,תיקנע היצסנס ללוחל היה לוכי רזלג
יאטרופס" ראותל רזלג הכז ,לארשי תנידמל ןושארה רושעה תוגיגח תעב ,1958-ב
בורודוח בקעי םע אתווצב "רושעה
תרגסמב הז היה .לארשי לש רתויב לודגה הנוחצנל ףתוש רזלג היה 1960 לירפאב
תרחבנ לומ קחשמל דארגלבב החראתה לארשי .םייפמילואה םיקחשמה תומדקומ
.ג"רב תודידי קחשמל הריעצה הילגנא תרחבנ עיגה 1960 יאמב .2:1 החצינו ,היבלסוגוי
תא שבוכ אוהש ךות ,4:0 - םילודגה היתונוחצנמ דחאל לארשי תא ליבוה רזלג
ידמב םינורחאה ויקחשמ תא רזלג ךרע ,1961 ,ימלועה עיבגה תומדקומב .ישילשה רעשה
השימח .רזלג לש ורעשמ 1:0 החצינו ,היפויתא לומ לארשי הדדומתה ץרמב 14-ב .תרחבנה
.תרחבנהמ רזלג לש הדירפה קחשמו היפויתאב ןילמוגה ךרענ ,רתוי רחואמ םימי
קחשמל הבש היפויתא ךא ,לארשיל ןורתיה רעש תא שבכ אוה .המישרמ העפוה ןתנ רזלג
.רעשל רטמ 11-ה תטיעבב קייד ךמלטסו ,הבחרב רזלג לשכוה 59-ה הקדב .התוושהו
הריירק םייסו ,ןוחצינה רעש תא רזלג שבכ םויסה תוקדב .התוושה בוש היפויתא
.תרחבנה תורושב המישרמ