Make your own free website on Tripod.com

מכות פתיחה
מכת פתיחה פירושה הכנסת הכדור למשחק, בהתאם לכללי
.המשחק, בטכניקות שונות ובהתאם לעקרונות טקטיים
 
קבלת כדור
.קבלת כדור של היריב, כדי לפתוח במשחק ההתקפה
 
מסירה
מסירה היא העברת כדור משחקן לשחקן במסגרת
.הקבוצה בהתאם לכללי המשחק
 
מסירת ביקורת
אמצעי אימון בו שחקן נוגע בכדור ברציפות יותר
.מפעם וזאת על-ידי עלית או תחתית
 
הגשה
הגשה היא מסירת כדור לסיום התקפה, בעיקר באמצעות
.הנחתה
 
הנחתה
,הנחתה היא העברת כדור מעל לרשת לתוך חלקת היריב
.המתבצעת תוך חבטה חזקה בכדור, המונע בכיוון מטה
 
חסימה
חסימה היא פעולת בלימה של מתקפת היריב, המתבצעת
.ע"י אחד או יותר מעל גובה הרשת, בהתאם לכללי המשחק
 
הגנה
הגנה היא פעולה מונעת המתבצעת ע"י שחקן אחד או יותר
כדי לסייע למשחק ההגנה של הקבוצה וזאת כדי לחפות על
.חברים לקבוצה שתפקודם (מנחית, חוסם) מגביל את פעילותם
 
הצלה
פעולה במשחק הנועדה למנוע את נפילת הכדור ולאפשר
.את המשך המשחק. הצלה נעשת ע"י גלגול או דג