Make your own free website on Tripod.com

חוקי הכדורעף
.אורך המגרש: 18 מטר
.רוחב המגרש: 9 מטר
.גובה רשת גברים: 2.43 מטר
.גובה רשת נשים: 2.24 מטר
.משקל הכדור: 280 גרם
 
.כל קבוצה ממקמת 3 שחקנים מימין, משמאל ובאמצע מקדימה וכמו כן מאחורה
לכל קבוצה יש 3 נגיעות בלבד לכל שחקן מותר לגעת פעם אחת בלבד בכל העברת
רשת. לשחקני הקו האחורי אסור להעביר כדור בקפיצה מעבר לקו השלוש אשר
נמצא 3 מטרים לפני הרשת, קפיצה והעברת הכדור מעבר לקו תגרור נקודה
לקבוצה היריבה. כל פעם שכדור עובר מקבוצה אחת לשניה השחקנים מבצעים
חילוף נגד כיוון השעון, כלומר מי שעמד בעמדה 1 יעבור לעמדה 2, מי שעמד
.בעמדה 2 יעבור לעמדה 3 וכן הלאה
השחקן שמגיע לעמדה 1 הוא השחקן שיוציא את מכת הפתיחה. לשחקן זה
אסור לעבור את הקו של קצה המגרש או לדרוך עליו. כמו כן ברגע שהשחקן
זורק את הכדור באוויר כדי להכות בו את מכת הפתיחה אסור לו לתפוס
אותו שוב (אחד מהחוקים החדשים). מיום רביעי, 3 בפברואר 1999 החלו
חוקים חדשים במשחק הכדורעף (החלו לראשונה בליגה העולמית) בעיקר
בעניין הנקודות כאשר עד אז המשחק הייה משוחק עד 15 נקודות כאשר
יש כדורים עוברים אשר לא מעלים נקודות, אך מתאריך זה עבר המשחק
שינוי ומספר הנקודות עלה ל- 25 כאשר אין כדורים עוברים בקיצור
פינג-פונג, כלומר כל טעות נקודה. המשחק לא יסתיים כל עוד לא תיהינה 2
 נקודות הפרש בין שתי הקבוצות כמו לדוגמא 27:25. אם מכת פתיחה
הולכת מחוץ לאנטנות שממוקמות לצידי הרשת או פוגעת ברשת ולא
.עוברת אז מכת הפתיחה עוברת לקבוצה היריבה ומתווספת להם נקודה
 
חוק חדש: אם הכדור פוגע ברשת ועובר יש להמשיך במשחק וזה
.בניגוד לחוקים היישנים
 
אסורה סחיבה, כלומר תפיסת הכדור ושחרורו. מותר לעבור את העמוד
שמחזיק את הרשת מצידו כדי להציל את הכדור, אך אסור להעזר
.בדברים כמו: ספסל או כסא כדי להציל את הכדור
 
ליברו: לפני כמה שנים נוצר תפקיד חדש בכדורעף והוא הליברו
אשר בה לענות על הצורך להגנה, מאחר והמשחק ההגנה הוא
החשוב ביותר בכדורעף. לליברו מותר להתחלף מתי שבא עם מי
שבא, הוא נמצא בקו האחורי בלבד והוא זה שבדר"כ מקבל
את רוב הכדורים הבאים מהתקפת הקבוצה היריבה. לליברו
יש בגד שונה משאר שחקני הקבוצה וזאת על מנת שהשופט
.יבדיל בינו לשאר השחקנים
 
,שיפוט: בדר"כ אמורים להיות שופט ראשי אשר עומד על הסולם
שופט משני אשר עומד ממול לשופט הראשי על הרצפה והוא
עוזר לשפוט ובמיוחד לרשמים. כמו כן צריכים להיות שתי
.שופטי קו אשר קובעים האם הכדור נחת בפנים או בחוץ
 
התנועה במגרש
 
.התנועה עשויה להתבצע בצעדים, בצעדי רדיפה ובריצה
:צורות אלו יכולות להצטרף ליסודות נוספים כגון
.תנועה עם גלגול בסופה או תנועה צידית עם קפיצה בסיומה
.בתנועה משתמשים באבטחת חסימה, בהגנה ובהתקפה
 
עמידת השחקנים
 
בהתאם להתפתחויות במשחק ולתפקיד השחקן באותו זמן
,מבחינים במספר עמידות על המגרש: עמידה בינונית
.עמידה גבוה ועמידה נמוכה
 
עמידה בינונית: עמידה בינונית משמשת, בדרך כלל, לביצוע
כל פעולה על המגרש במשך המשחק. היא מקשרת בין
.העמידה הגבוהה לבין העמידה הנמוכהוממצב זה השחקן נע
בעמידה זו מפושקות הרגליים ברוחב הכתפיים, והברכיים
,כפופות. יש כפיפה במיפרק הקרסול, רגל אחת מוצבת לפנים
כאשר השחקן נמצא במגרש. החיצונית היא לפנים, כאשר
.השחקן מתגונן על הקווים וזאת כדי שגופו יפנה למגרש
הגוף כפוף קלות לפנים, כובד הגוף מחולק שווה על שתי
הרגליים - כדי שתיהי יציבות עם נטייה קלה של מרכז הכובד
כלפי הרגל הקדמית, כדי לאפשר תנועה מהירה. עקב הרגל
האחורית מורם כדי להבטיח יכולת תגובה מהירה אל
.הכדור והיידים מושטות לפנים
 
עמידה גבוהה: עמידה גבוהה דומה לעמידה בינונית, אך
.הכפיפה בברכיים ובמרפק הקרסול אינה כל כך עמוקה
.עמידה זו אופיינית לחוסמים
 
עמידה נמוכה: בעמידה נמוכה הכפיפה בברכיים ובמיפרק
הקרסול עמוקה מאוד, ומרכז הכובד מצוי נמוך על הרגל
האחורית, הנשענת על קצות האצבעות. משתמשים
.בעמידה זו להגנה בעת קבלת הנחתות
 
 
 
 
.לעמוד הבא לחץ כאן