Make your own free website on Tripod.com
 ףערודכה לש רקובה תושדח
9/12/2001

!היצסנס


עיבג רמג תינימשל תולעל החילצהש ץראב הנושארה הצובקה איה אבס רפכ

.םיקחשמה תשולש לכ תא החצינ רשאכ תיבב ןושארה םוקמב המייסש רחאל היצרדפה

התוא החצינו תימוקמה ןילז דגנ ןושארה קחשמה תא החתפ ס"פכ לעופה

תפולא תא השגפ אבס רפכ תרחמל .(20-25, 23-25, 25-19, 19-25) 1-3

.(14-25 ,16-25 ,20-25) קלח 0-3 התוא החצינו רוביראמ ,הינבולס

הלרגהה .(19-25 ,14-25 ,38-36 ,21-25) 1-3 החצינ ןורחאה קחשמבו

.אבה עובשב ךרעת רמגה תינימש לש

14/11/2001

תחצונמ הגילה לכ


התשע איה םויהו הגילה תוצובק לכ תא חצנל הכישממ אבס רפכ לעופה

רוזחמה םוכיס תניפ .1-3 התוא החצינ רשאכ רשא הטמ לעופה לע תאז

...הנכדעתה