Make your own free website on Tripod.com

לגרודכה תודלות / גרובצניג ינוב

דיתעה רעושכ ןמוסו ,א"ת יבכמ לש םידליה תקלחמב לדג גרובצניג (ינוב) ןויצ-ןב
הצובקב ולש הרוכבה תעפוה תא ךרע רבכ םינש 16 ול ואלמ םרטב דוע .הדוגאה לש
.סוכרמ השמ ,קיתווה רעושה לש ושרויכ שמשי יכ היה רורבו ,ןודעומה לש תרגובה
קחשמל ושגפנ א"ת יבכמו הפיח יבכמ .1983 לירפאב גרובצניג ספת בכרהב ומוקמ תא
.לארשיב םעפ-יא רתויב בוטה עיבגה קחשמל רתכוהש ,ג"ר ןוידטציאב עיבגה רמג יצח
תא לספסהמ חולשלו סוכרמ תא ףילחהל א"ת ןמאמ טילחה ,2:2 לש בצמב ,55-ה הקדב
יאפיח ןקחש הבחרב לישכה אוה .גרובציג קירבה אל ומצע קחשמב .18-ה ןב גרובצניג
.הפיח הלצינ התוא ,םירטמ 11-מ הטיעבל םרגו
ךא .הזיזפ האיצי רחאל ,שרגמ יצחמ הטיעבמ רעש לטנזור ינורמ גפס אוה ,הכראהב
.קחשמה רוביגל גרובצניג אקווד ךפה ,רטמ 11-מ הערכהה תוטיעבל קחשמה עיגהשכ
.רמגב העפוה א"ת יבכמל חיטבהו תוטיעב שולש רצע ,יבכמ תוכזל דחא לדנפ עיקבה אוה
קחשמב סוכרמ תא ביכרהל ,רציווש דוד ,א"ת יבכמ ןמאמ ףידעה הבוטה ותלוכי תורמל
.3:2 האצותב תינוריעה התביריל הדיספה הצובקה .רמגה
,תרחבנל ןמוז רתוי רחואמ הנש .א"ת יבכמ לש ןושארה הרעושל גרובצניג ךפה הרהמ דע
.ןושארה רעושה תדופא לע ל"ז ןר יבא רעושה םע דדומתה םש
תא אלמל גרובצניג עיגה ,תיגרט הנואתב ןר גרהנש רחאל יצחו שדוח ,1987 רבמטפסב
.םייתנש הצובקב קחיש אוה .הפיח יבכמב ריתוהש לודגה ללחה
ןושארה ילארשיה רעושל היהו ,תיטוקסה סר'גנייר וגזאלגב גרובצניג םתחוה 1989 תנשב
סירכ ,ןושארה רעושה לש ופילחמכ שמיש אוה תונוע יתש ךשמב .הפוריאב קחישש םעפ-יא
תורוקיבל הכז אוה ,גרובצניג קחישש םיקחשמה טעמב .הילגנא תרחבנ רעוש זא ,סדוו
לומ קחשמב ןכו קיטלסל סר'גניירה ןיב ןועטה יברדה קחשמב עיגה ואישל .תודהוא
.יאפוריא לעפמ תרגסמב ןכנימ-ןרייב
תורמל .הנבי יבכמ ,השדחה הלועה לש רעושה תדופאל לארשיל גרובצניג בש 1991 תנשב
.דודשא ינוריעל רבע 1993-ב .תימואלב הנבי תא ריאשהל חילצה אל ,הבוטה ותלוכי
,1994-1995 ,רתוי רחואמ הנוע .םויסה ירוזחמב קר הלצינו הדיריה לע הקבאנ הצובקה
.ןורחאה רוזחמב הצובקה הדרי
ןושאר רעושכ ומוקמ תא דביא םש ,הפיח יבכמל תינשב גרובצניג בש 1996-1997 הנועב
תנוע ףוסב .תימואלה תרחבנב ומוקמ תא םג דביא ךכ תובקעבו - 'ץיבודיוד רינ ריעצל
.אבס-רפכ לעופה תורושב קחשל רבע אוה .הפיח יבכמ תא בזע ,1998-1999
אוה .1984-1996 םינשה ןיב ,תופוצר םינש 21 תרחבנה לש ןושאר רעוש היה גרובצניג
.םייצראניב םיקחשמ 68 ותוכזל םשר
רתויב הבוטה ותעפוה .סלוו לומ 0:0 וקיתה קחשמב ,1984 ינויב התיה הרוכבה תעפוה
הדדומתה לארשי .לגרודכב םלועה תופילאל היילעל סיטרכה קחשמב ,1989 תנשב התיה
גפס םויסה תארקל קר .יאוריה קחשמ ןיגפה גרובצניגו ,ץוחב היבמולוק תרחבנ לומ
וקיתב קר המייסו לארשי הלשכ תיבב .לארשיב ןילמוגה קחשמל תווקת ריתוהו ,רעש
.םינאיבמולוקה תא הלעהש ,0:0
,זיראפב תפרצ לע לארשי לש ינויצסנסה ןוחצינל ףתוש גרובצניג היה 1993 תנשב
קחשמב ,1998 טסוגואב המשרנ הנורחאה ותעפוה .קחשמה ינייטצממ היה אוה .3:2
.הינמורל 0:2 דספהה
גרובצניג ינוב שרפ ,תונוש תוצובק עשתב הכורא קחשמ תריירק םותב ,2001 ילויב
.ליעפ קחשממ 37 ליגב