Make your own free website on Tripod.com
לגרודכה תודלות / קבט ינב

תריירק לכ טעמכ .לארשיב וחמצש םירשכומה םיצולחה דחא היה קבט (ינב) ןימינב
וקחשמ תוכזב ,ןמלטנ'גה הנוכ אוה .לדג םש ,א"ת יבכמ תדוגאב הרבע ולש קחשמה
.ןייטצה הב תוניגההו יטנגלאה
.א"ת יבכמ לש םידליה תצובקב הריירקה תא לחה ,קבט דוד טלתאה לש ונב ,קבט
ותויהל ליבקמב - 16 ליג דע תוצירב בר-ברקב לארשי תופילאב הכז 1972 יאמב
.א"ת יבכמ לש לגרודכב םירענה תצובקב
.לגרודכב דקמתהו טלתאה תריירק לע תיפוס רתיו ,דבלב 16 ליגב ,הנש התואב
.תרגובה הצובקל ץפקוה רתוי רחואמ םירופס םישדוח
השולשו תויופילא יתשב הכז אוה .F-15 להקה ידי-לע הנוכ ,םירעש תנוכמ ,קבט
עיבג רמגבשכ ,לבאדב א"ת יבכמ התכז 1977 תנשב .א"ת יבכמ םע הנידמ יעיבג
.(1:0) ןוחצינה רעש תא קבט עיקבה א"ת ר"תיב לומ הנידמה
,םויסל םירוזחמ השיש .תופילאה ראות לע א"ת יבכמו הינתנ יבכמ וקבאנ 1978 תנשב
,םירעש השולש שבכש ,קבט לש ותונייטצה תורמל .עירכמ ברקל תוצובקה יתש ושגפנ
.3:3 וקיתב םייתסה קחשמהו חצנל א"ת החילצה אל
יבכמ ןיב ,1982 תנשב עיבגה רמג יצח קחשמב עיגה ואישל .יתימא רניוול בשחנ קבט
םותב קחשמה תאצות .םינמזה לכב םילודגה םיקחשמה דחאכ רדגוהש ,א"ת יבכמל הפיח
.4:3 ןורתיל הפיח התלע הכראהב .םירעשה דחא תא שבכ קבטשכ ,3:3 התיה תוקד 90
תא שבכש קבט הז היה םירטמ 11-מ תוטיעבב .האצותה תא קבט הוושה 120-ה הקדב
.רמגל א"ת תא הלעהו ,עירכמה לדנפה
33-ב םישוביכ 18 םע םירעשה ךלמ ראותב הכז ,א"ת יבכמ ידמב ודועב ,1989 תנשב
הצובקהמ ותשירפ לע קבט עידוה ,33 ןב אוהשכ ,הנוע התוא םויסב .הגיל ירוזחמ
ידמב םלוכ - תימואלה הגילב םירעש 128 קבט שבכ לכה ךסב .קחשמ תונש 17 רחאל
,הווקת-חתפ יבכמו ס"פכ לעופה ,הנבי יבכמ ידמב םיפסונ םירעש 39-ו - א"ת יבכמ
הרוכבה תעפוה תא .לארשי תרחבנ ידמב םג תראופמ הריירק השע קבט תיצראה הגילב
.תועפוה לש הרוש גיצה ,זאמ .קרמנד לע 0:2 ןוחצנב ,1978 ראורבפב םשר ולש
הקחשמל דרפסב התחנ לארשי .1979 ,םייפמילוא -םדקה םיקחשמב התיה ןהבש הנושארה
היצסנס ללוחל הבורק התיה לארשיו תירישעה הקדב שבכ קבט .תימוקמה תרחבנה לומ
ןיגפה קבט .התוושה דרפסו תילארשיה הנגהה הסרק םויסל תוקד יתש ךא ,תימלוע
.ןיוצמ קחשמ
תומדקומ תרגסמב ,הלודגה לגוטרופ תרחבנ תא לארשי החריא 1981 רבוטקואב 28-ב
,ןושארה רעשה תא שבכ קבט ינב .1:3 לארשי הכילוה רבכ 18-ה הקדב .םלועה תופילא
דוע שבכ אוה האלפומ תלוכיב .קבט לש הגצהה הלחה זאו .ינשה תא שבכ יתמד ןועדג
.1:4 חכשנ יתלב ןוחצינל ךרדב ,םירעש דמצ
ימעפ דח ןפואב הגהנוה לארשי תרחבנ .1983 תנשב ךרענ קבט הלעתה וב ףסונ קחשמ
תא ואר םיפוצ ףלא 46 .תילגנאה לופרביל לומ םיער קחשמל רלגיפש יכדרמ ידי לע
תעברא לכ תא שבוכ קבטשכ ,4:3 החצינ לארשי .הרידנ לגרודכ תגוצתב קבט ינב
.םירעשה
.םירעש השימח שבכו לארשי תרחבנ ידמב תוימשר תועפוה 12 םשר ,לכה ךסב